ساخته های فرآذین همواره مکمل طراحی داخلی فضاها بوده و سنجش آن بر اساس مقیاس انسانی می باشد. با آغاز کردن از این اصل، توسعه و طراحی محیط های کار را نه تنها برای ایجاد آسایش و پروراندن خلاقیت، بلکه شیوه های کار کردن را تحت تاثیر قرار می دهیم.

تفاوتی در آن که کدام یک از سیستم های فرآذین را انتخاب خواهید کرد وجود ندارد، ما همیشه در تلاش برای ایجاد چشم اندازهای جدید تجهیز فضاهای اداری، چه طراحی فضای کار کوچک فردی باشد یا یک مجتمع اداری بزرگ و اطمینان داریم که هدف یکسانی در ارائه از لحاظ کیفیت طراحی، ابزار و ساخت وجود دارد.

سایر پروژه ها