بانک مسکن، شعبه مرکزی

تهران، خيابان فردوسي

ساختمان مرکزي بانک مسکن ساختماني با ارزش ، متعلق به دهه 30 مي باشد که پيرو مدرن سازي سيستم بانک ها و جهت همسو کردن فضاي کاري با اين رويکرد ، مديران بانک مسکن دست به بخشيدن جاني دوباره به اين بنا زدند.از آنجا که هندسه مدور حجم خارجي تا حدودي در فضاهاي داخلي نيز امتداد يافته است ،براي فضاهاي داخلي نياز به مبلمان اداري انعطاف پذيري احساس مي شد که به طور توامان گوياي حس مدرن در فضا باشد.

پارتيشن هاي فرآذين به سبب انعطاف پذيري در اجرا ،ويژگي هاي مورد نظر مجريان طرح را تامين ساخته و خود را به عنوان جزيي از فضا نمايان ساخته اند .ميزهاي فرآذين نيز با پارتيشن ها همراهي نموده و هماهنگي کامل را در فضا برقرار نموده اند تا علاوه بر يک فضاي زيبا و سيستماتيک با کاربري ارگونوميک خود بازدهي کاربران را به بيشترين ميزان ممکن برسانند.