دیزاین کیت فرآذین با هدف ایجاد یک مرجع کاربردی برای همه افرادی که در زمینه خلق محیط های جدید کاری مشغول هستند، از جمله معماران، طراحان و مشاوران در کنار مدیران و کاربران، گردآوری شده است. این صفحه می تواند مرجعی برای طراحی یک ساختمان اداری باشد یا گاهی اوقات نیز راهنمایی است درباره جابجایی و تغییر چیدمان سازمانی.

فضاهای پشتیبانی

فضاهای ملاقات

فضاهای کاری