SR-400

میز پذیرش
دارای نمای شیاردار به ارتفاع 110 سانتی متر