MC42

پارتیشن اداری سیستم 3F

محیط های آرام و بی صدا، اتاق های ارتباطات یا فضاهای کاری فردی، سیستم تری اف بدون نیاز به صرف انرژی مازاد به هر فضایی با انعطاف، سرعت و کارایی ساختار می دهد و در هر حالت امکانات متنوعی برای استفاده از فضای کار فراهم می سازد.