FLAT

پارتیشن اداری

FLAT سیستم دیگر فریم ها و حرکتی به سوی خلاصه گرایی و حس مینیمال بودن است و با کادر مستحکم، لبه ها و شیارهای ساده و در عین حال دارای ایده طراحی قدرتمند ارائه شده است. تمام زوایا و گوشه ها در FLAT قائم بوده و ساختار منظم هندسی و پویایی خلق نموده است.