3F

پارتیشن اداری

سیستم 3F با لبه هایی که به صورت هوشمندانه طراحی و دارای انحناهای محاسبه شده است به گونه ای که تمام اجزا به هنگام اتمام پروژه همخوانی و ریتم کاملی دارند. گوشه ها و اتصالات دیوارها در زاویه ها منحنی هستند و کنج های تیز دیده نمی شود و این موضوع سایه هایی جذاب در لبه ها به وجود می آورد که زیبایی سیستم را دوچندان می نماید.