کارگزاری بانک خاورمیانه
تهران، خیابان نوبخت

نکات مثبت فرآذین در مدت اجرای این پروژه، زمان بندی مناسب، ارائه نمونه محصول، کیفیت بالای نصب و احترام به کارفرما بوده است.

علی رضا عباسیمدیر عامل