پايون آريا
تهران، پاسداران

مينيماليست در ابعاد معمارانه خود يك فضاي لوكس ساده را تعريف مي نمايد از آنجا كه در دنياي مدرن امروز به دليل سرعت و كمبود زمان پرداختن به جزييات صرفاً غير ضروري رنگ باخته است. در اين پروژه عطف به بستر مناسبي كه طراح در فضا ايجاد نموده است محصولات فرآذين بيش از پيش توانسته اند خودنمايي كنند و مفهوم طراحي مدرن و مينيمال خود را به نمايش بگذارند.

سادگي، حداكثر كاربري، ايجاد فضاي كاري مناسب جهت تعامل و هماهنگي اجزا با يكديگر  كليد واژه هاي حضور آنها در اين مجموعه اداري مي باشد.