HW13

پارتیشن اداری سیستم FLAT

یک انتخاب آگاهانه در تجهیزات و یراق موجب هویت بخشیدن به فضاهای داخلی می شود و نتیجه زیبایی شناسانه آن واکنش حسی ظریفی را ایجاد می کند.