مرکز شتابدهی نوآوری
تهران

هدف اصلي مرکز شتابدهي نوآوري اجراي برنامه استارتاپ های پایدار در ايران است، استارتاپ برنامه ای است با هدف يافتن يک مدل کسب وکار تکرار پذير و مقياس پذير به وجود مي آيد. فرآذين براي مجموعه اي که مهد نبوغ جوانان و پرورش آنان است، يک فضاي اداري گسترده با ميز هاي گروهي، با هدف بهره وري کارآمد از فضا و حذف موانع فيزيکي ارتباط ميان کارمندان که باعث ارتقاي سطح تعامل و يادگيري در محل کار مي شود را اجرا نموده است. اتاق هاي آموزشي در مرکز فضا با استفاده از پارتيشن هاي دوجداره سيستم FLAT، با همين تفکر طراحي و اجرا شده اند.