راسن درمان
تهران، خیابان بزرگمهر

مجموعه راسن درمان به عنوان تامين کننده و توزيع کننده محصولات دارويي و بهداشتي فعاليتي پويا دارد. براي تاکيد بر پويايي و حرکت در فضاي کاري پارتيشن هاي فرآذين به صورت مويرگي در فضا طراحي شده اند. فريم هاي افقي با جداره هاي شيشه که دارای طرح راه دار افقي شده اند در امتداد بخشيدن به فضا موثر بوده و در عين حال پارتيشن هاي کوتاه اجازه داده اند سقف ساختمان نيز جلوه خود را حفظ نمايد. در حالي که با تقسيم بندي فضا، کاربري هاي لازم را براي اين مجموعه ايجاد نموده اند و انتخاب يک رنگ خنثي براي جداره ها ماهيت فعاليت درماني را به خوبي جلوه مي دهد.