رازی بندر
تهران، خیابان شریعتی

در طراحي ميزهاي اداری فرآذين اين اصل مبنا بوده است که از ساده ترين ميز اداری تا ميزهاي مديريتي هماهنگی طراحي و اهميت کاربر حفظ شود. اين ديدگاه در محيط کاري نمودگاه اعتقاد مديريت مدرن است که نقش يک کاربر با هر رده کاري، در پيشرفت يک مجموعه مي تواند به اندازه مديريت پر رنگ باشد. در مجموعه رازي بندر که يک شرکت فني و مهندسي است و در زمينه هاي گوناگون مهندسي فعال مي باشد با چيدمان ميز هاي فرآذين در رده هاي مختلف کاري با همين ديدگاه، فضاي کار جايي براي رشد و پيشرفت تمام کاربران شده است که به انجام کارهاي روزمره همراه با خلاقيت براي رسيدن به اهداف فراتر بسيار مشتاقند.