تجارت نوآرنده اندیش
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی

در معماري امروز انعطاف پذيري يکي از واژه هاي کليدي مي باشد. فرآذين همواره با حفظ هويت و کاربري محصولات، اين مفهوم را در ذهنيت طراحي و اجراي خود در نظر گرفته است. انعطاف پذيري محصولات امکان پذير نمي شود مگر با توانايي، تفکر و تعامل تيم هاي طراحي، توليد و اجراي فرآذين که براي تحقق آن در فضا همواره کوشا مي باشند. در تجهيز شرکت تجارت نوآرنده انديش اين هماهنگي و انعطافي که باعث پذيرش مبلمان و پارتيشن هاي فرآذين از سوي فضا شده است کاملا رعايت شده است.