بانک کار آفرین

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید (ساختمان مرکزی)

تهران، خیابان بخارست (شعبه بانک)