بانک خاورمیانه

تهران، خیابان بخارست

شعب بانک در شهرهای ایران

بانک خصوصی خاورمیانه، سازمانی تازه تاسیس با ایده کسب و کار نوین و متفاوت بانکداری جهت ساختمان جدید خود نیاز به چیدمان اداری مدرنی همسان با هویت خویش داشت. فرآذين در اين پروژه اجرا کننده طراحي شرکت “طرح ايده چارچوب” براي بانک خاورميانه بوده است، که براي طراحي اين پروژه برنده جايزه دوم در بخش معماري داخلي فضاهاي عمومي در مسابقه دو سالانه ي معماري و معماري داخلي مي باشد.

با تغيير شيوه هاي بانکداري سنتي و حرکت سيستم بانکي به سوي بانکداري مدرن، معماري فضاي بانک بيش از هر چيز معرف اين اتفاق مي باشد. ساخته های فرآذين با ويژگي هاي مدرن خود در ايجاد اين فضا هر چه بيشتر تاثيرگذار بوده اند. چنانچه پارتيشن ها و ميزهاي گروهي فرآذين خروج طراحي بانک را از فضاهاي بسته و مخزن گونه به فضاهايي با جريان کاري آزاد، جذاب و شفاف که از توسعه و تجهيزات ايمني و تکنولوژي بهره برده اند را به رخ مي کشاند.