اتاق بازرگانی تهران
تهران، خیابان وزرا

فعاليت گسترده و متنوع در يک فضاي تفکيک شده ولي منسجم در طراحي داخلی برج اداری خیابان وزرا مد نظر فرآذين بوده است. پارتيشن هاي فرآذين يک فضاي باز و وسيع را به گونه اي تفکيک کرده اند که با استفاده از تنوع جداره ها هر کدام از اتاق ها کاريري و حریم ویژه اداري خود را حفط نمايند و همچنین استفاده از قابلیت داکت هاي بازشو در فریم پارتيشن ها رساندن تاسيسات الکتريکي را به تمام اتاق هاي اين فضاي وسيع به سادگي امکان پذير کرده است.